elen

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων & Βιομηχανίας

Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς (συνήθως τον Δήμο ή την Περιφέρεια, που ανήκει το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επαγγελματική χρήση). Παραδείγματα τέτοιων χρήσεων είναι: φαρμακεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, κομμωτήρια, γυμναστήρια, πρατήρια άρτου, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, εκπαιδευτήρια, ιατρεία κ.α.

Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης, εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληροί τις προδιαγραφές, που ορίζει η νομοθεσία.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, με όλες τις απαραίτητες μελέτες, σχεδιαγράμματα καθώς και τη διεκπεραίωση των φακέλων στις υπηρεσίες.

Εκτός από την έκδοση της Άδειας, σας ενημερώνουμε εγκαίρως για την λήξη των Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και σας ανανεώνουμε την Άδεια Λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται.

Η εμπειρία και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα να συντάσσονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τη βέλτιστη λύση στους καλύτερους χρόνους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου με πλήρη τα στοιχεία του.
2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη). Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989.
3. Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .
4. Διαβατήριο και άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Προβλεπόμενο Παράβολο.
3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό.
4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό.
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο (επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος. (Π.Δ. 231/89).
6. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
7. Φωτ/φο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο) (Ν.1882/90).
8. Φωτ/φο δελτίου ταυτότητας.
9. Για καταστήματα Κομμωτήρια και Καταστήματα Περιποίησης Χεριών και Ποδιών απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο), ενώ για Κρεοπωλεία δίπλωμα κρεοπώλη (επικυρωμένο αντίγραφο).
10. Για ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ:

i) Υπεύθυνη Δήλωση (γνήσιο υπογραφής) του ενδιαφερομένου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από την διατάξη του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης. Πριν από κάθε άλλη ενέργεια, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ χορηγείται άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατ/μα για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων απαιτείται να είναι ένα προς έξι καθίσματα.
ii) Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων.
iii) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. (βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι. – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).

Ένας πλήρης φάκελος αδειοδότησης, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που προβλέπονται παραπάνω και στην προηγούμενη νομοθεσία (προέγκριση, σχεδιαγράμματα κάτοψης, πιστοποιητικό πυροπροστασίας –όπου απαιτείται- κ.τ.λ.), πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Συνοπτική αποτύπωση της πορείας των τροφίμων και των διεργασιών στο κατάστημα (διάγραμμα ροής), το οποίο θα αποτυπώνεται και στα σχεδιαγράμματα κάτοψης (π.χ. παραλαβή, αποθήκευση σε ψυγεία, ψήσιμο, σερβίρισμα κλπ).
2. Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί κίνδυνοι) σε κάθε στάδιο του διαγράμματος ροής και αξιολόγηση της πιθανότητας να εμφανιστούν καθώς και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων αν συμβούν (ενδείκνυται να λαμβάνεται υπόψη και η πιθανότητα να εντοπιστεί το πρόβλημα από την επιχείρηση πριν δοθεί το προϊόν στον πελάτη).
3. Εφαρμογή και τεκμηρίωση των βασικών προγραμμάτων υγιεινής που διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε σωστή βάση υγιεινής (εκπαίδευση υπεύθυνου επιχείρησης και προσωπικού, καταλληλότητα νερού, προγράμματα καθαριότητας και απολύμανσης, απεντομώσεις –μυοκτονίες, παρακολούθηση θερμοκρασιών, αρχείο προμηθευτών).

Επικοινωνήστε μαζί μας και οι μηχανικοί μας έρχονται άμεσα στο χώρο σας, για τον έλεγχο της καταλληλότητας. Μετά την απαραίτητη έρευνα, σας διευκρινίζετε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας. Ο προέλεγχος αυτός παρέχεται δωρεάν και έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται.

Image
Mε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών, ανακαινίσεων και λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες σας.


Βουδικλάρη Θεοδώρου 22, Χαλκίδα
(+30) 22210 89838
info@texnodasiki.gr

Newslatter